POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Zamknąć ×
Jestem wykonawcą
Jestem wykonawcą
Jestem pracodawcą
Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu MRÓWKI-UA.COM
POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
(„Polityka Prywatności”)

Prywatność osób odwiedzających stronę internetową MRÓWKI-UA.COM jest dla nas bardzo istotna,
w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby ją odpowiednio chronić. Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi. Administrator szanuje prawo do prywatności
osób korzystających z Serwisu, dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Działania Administratora mają na celu zagwarantowanie Użytkownikom poczucia pełnego bezpieczeństwa
na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu.
1.2. Wymienione w Polityce Prywatności terminy, pojęcie wyrazy lub zwroty powinny być rozumiane
zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie lub w Polityce Prywatności.
1.3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest spółka pod firmą Mrówki UA Work sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (61-688) przy ul. Taczaka 24/103, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000605988, posiadającą NIP 7831738597 oraz REGON 363891124.
1.4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz
Polityki Prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu oraz związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków, w których Administrator jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Administrator
informuje, że w określonych sytuacjach bez podania danych osobowych przez Użytkownika może
nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.
1.5. Administrator informuje, że w Serwisie mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające
Użytkownikom bezpośrednie przekierowanie do innych stron internetowych. Każdy z dostawców
gromadzi i przetwarza dane osobowe na zasadach opisanych w swojej polityce prywatności,
w związku z czym Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez innych dostawców politykę
prywatności.
2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
2.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących przypadkach:
a. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2.2. Administratora będzie przetwarzał dane osobowe w szczególności w następujących celach:
a. zawarcia i realizacji Umowy z Użytkownikiem;
b. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań;
c. udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi Użytkownika;
d. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
e. analitycznych i statystycznych;
f. zagwarantowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
g. przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe;
h. umożliwienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych;
i. dostosowywania Ogłoszeń dla Użytkowników Serwisu;
j. monitorowania aktywności Użytkowników w Serwisie;
k. kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
obsługą Użytkownika oraz z dozwolonymi działaniami marketingowymi;
l. przeprowadzania badań i analiz Serwisu;
m. zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
n. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
2.3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
a. zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. niezbędność do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed
zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO);
d. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2.4. Dane przetwarzane przez Administratora będą przekazane dalszym podmiotom przetwarzającym
je na zlecenie Administratora na podstawie odrębnych umów zawartych z Administratorem wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie
Serwisu, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcom usług
zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne oraz
podmiotom zapewniającym Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.
2.5. Dane przetwarzane przez Administratora mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa krajowego lub unijnego. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych
osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
2.6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia
celu przetwarzania lub do odwołania zgody przez Użytkownika. Administrator zastrzega sobie
prawo do przetwarzania danych przez okres do 3 miesięcy od momentu osiągnięcia celów
w związku z realizacją własnych celów analitycznych i statystycznych. Okres przetwarzania danych
osobowych Użytkownika jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez
który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a. czas obowiązywania Umowy;
b. przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określny czas;
c. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora.
3. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
3.1. Administrator oświadcza, że korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.2. Użytkownik może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić
zapisywanie plików Cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików Cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie.
3.3. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
b. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
c. tworzenia statystyk;
d. dostosowania zawartości Serwisu do określonych preferencji Użytkownika.
4. PRAWA UŻYTKOWNIKA
4.1. Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c. żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację Użytkownika, w przypadkach, kiedy przetwarzane dane są na podstawie prawnie
usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego;
f. przenoszenia swoich danych osobowych;
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownik ma
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub
w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań.
4.3. W celu skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw, należy skontaktować się
z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]
lub w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań.
5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH
5.1. Administrator oświadcza, że dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państw
trzecich, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5.2. Administrator oświadcza, że w przypadku przekazywania danych osobowych do państw opisanych w punkcie 5.1 Polityki Prywatności, zadba o to, aby podmioty, którym dane osobowe są
przekazywane dawały gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W takich przypadkach gwarancje te wynikają w szczególności z tego, że: (1) dane osobowe przekazywane są
do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych; (2) dane osobowe przekazywane są na podstawie umów zatwierdzonych przez
Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę, jaka przysługuje im
w Unii Europejskiej; (3) dane osobowe przekazywane są do podmiotów mających swoją siedzibę
w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które zostały objęte programem Privacy Shield, który zobowiązuje ich do zapewnienia podobnej ochrony w odniesieniu do danych przekazywanych pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi.
6. KONTAKT
6.1. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
[email protected] lub w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka 24/103, 61-688 Poznań.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Administrator ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdej chwili. Polityka Prywatności
w nowym brzmieniu obowiązuje od chwili jej opublikowania w Serwisie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Polityki Prywatności za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej
na adres powiązany z Kontem. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika zmian Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Polityki
Prywatności, Użytkownik ma prawo jednostronnego rozwiązania Umowy. Oświadczenie Użytkownika o rozwiązaniu Umowy może zostać doręczone Administratorowi za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres Administratora: Mrówki UA Work sp. z o.o., ul. Taczaka
24/103, 61-688 Poznań. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika nie przysługują mu
względem Administratora żadne roszczenia.